RŽLJIE Severna Makedonija

Irina Pockova Dr. Teuta Arifi Savka Todorovska
Irina Pockova

Irina Pockova

Predsednik ženskog ogranka SDA političke stranke Sv. Nikola i član Upravnog odbora RLŽ

Predsednik ženske grupe političke partije SDA Sveti Nikola i član UO RLŽ
Irina Pockova je bila aktivna u lokalnoj vlasti u Makedoniji od 1985. godine. Bila je direktor javnih prihoda opštine Sveti Nikola i predsednik gradskog veća. Od 2001. je  predsednik ženske građaske inicijative Sveti Nikola. Konsultant i savetnik brojnih projekata koje sprovode međunarodne agencije kao što je USAID.  Njen interes leži u budžetiranju za rodna pitanja i strategijama za lokalni ekonomski razvoj. Pisala je knjige o ulaganju i poslovnim mogućnostima, kao o udžbenik o porezima. Diplomirala je ekonomiju na Univerzitetu Makedonije, smer finansije i računovodstvo.

Dr. Teuta Arifi

Dr. Teuta Arifi

Gradonačelnik, Grad Tetovo, Severna Makedonija

Dr Teuta Arifi diplomirala je filologiju na Prištinskom univerzitetu 1991. godine, dok je 1995. magistrirala filozofiju na Filozofiji. Univerzitet Ćiril i Metod u Skoplju, Makedonija. Takođe je i stekla doktorat iz filologije. Univerzitet Ćiril i Metod u Skoplju. Izabrana je na funkciju potpredsednika vlade Republike Makedonije zadužene za evropska pitanja u julu 2011. do marta 2013. Gradonačelnica Arifi ima veliko političko poreklo jer je bila prva žena iz Albanije koja je izabrana u skupštinu Republike Makedonija 2002. godine. Potom je izabrana za poslanika u 2006., 2008. i 2011. godini. Kao članica parlamenta obavljala je niz važnih dužnosti, uključujući predsedavajućeg Odbora za spoljne poslove, predsedavajućeg Odbora za kulturu Poslovi i član Delegacije makedonskog parlamenta u Savetu Evrope; Šef makedonske parlamentarne delegacije pri NATO-u. Takođe je na mestu potpredsednika Demokratske unije za integraciju (DUI), ključne političke stranke Albanaca u Makedoniji. Pored toga, gradonačelnica Arifi takođe je poznata kao akademska pozadina, jer je jedan od glavnih osnivača Univerziteta jugoistočne Evrope (SEEU) u Tetovu, gde ima mesto vanrednog profesora za multikulturne studije. Takođe je docent za istoriju albanske književnosti na odeljenju za albanski jezik i književnost Filološkog fakulteta Univerziteta Ss. Ćirila i Metodija.

Portfolio gradonačelnika dr Teuta Arifi uključuje i međunarodno iskustvo, uključujući i niz značajnih zadataka sa međunarodnim organizacijama. Radila je kao član istraživačkog tima Instituta za mir Univerziteta u Hamburgu u vezi sa radom Visokog komesara za manjine u OEBS-u; Član Savetodavnog odbora tima zaduženog za istraživanje položaja manjina u južnoj Evropi, CEI-Budimpešta; Član biroa Upravnog odbora za ravnopravnost Saveta Evrope, Strazbur; Član tima OEBS-a za posmatranje parlamentarnih izbora u Albaniji 1995. godine; Član Delegacije Republike Makedonije na Četvrtoj svetskoj konferenciji o pravima žena, Peking; i član makedonske delegacije pri OEBS-u, Beč, radne grupe za ljudsku dimenziju.

Savka Todorovska

Savka Todorovska

Predsednik nacionalnog saveta žena Republike Makedonije

Stručnjak za socijalni razvoj – certifikat UNESCO-a
Trener za organizacioni razvoj NVO – certifikat Delphi Star-a
Trener za menadžment – certifikat NMCP Holland-a
SOS volonter i trener – certifikat SOS Beograd
Trener za borbu protiv trgovine ljudima – certifikat University of North London i IOM-a
Stručnjak i vaspitač za političko jačanje žena – certifikat USAID-a
Trener za upravljanje grupom – certifikat Centra za mentalna oboljenja
Trener za zdravlje žena – certifikat Međunarodnog komiteta za zdravstvo
Trener – žene to mogu – Norwegian People’s Aid
Trener za rodna pitanja –  Makedonski centar za međunarodnu saradnju
Trener za zastupanje i lobiranje – MCIC
Međunarodni i evropski socijalni i standardi za rodna pitanja