RŽLJIE Crna Gora

Nada Drobnjak Ljubomirka Mira Asović Slavica Striković
Nada Drobnjak

Nada Drobnjak

Poslanik u Skupštini, Predsedavajuća parlamentarne komisije za rodnu ravnopravnost i član Upravnog odbora RLŽ

Nada Drobnjak je rođena 1963. Završila je Građevinski fakultet i radila kao profesorica u Srednjoj građevinskoj školi u Podgorici. U Skupštini Crne Gore je bila poslanica 2001-2002. godine kada je inicirala osnivanje skupštinskog Odbora za ravnopravnost polova i bila imenovana za prvu predsjednicu Odbora. Bila je odbornica u Skupštini Opštine Podgorica u periodu 2002-2006. Šefica Kancelarije za rodnu ravnopravnost u Vladi Crne Gore bila je od aprila 2003.  do maja 2009.  kada je izabrana u Skupštinu Crne Gore, te imenovana za predsjednicu Odbora za rodnu ravnopravnost i članicu Odbora za međunarodne odnose i evropske integracije. Od 1.juna 2010. je članica Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje Skupštine Crne Gore i Evropskog parlamenta.

U periodu 2007-2008. bila je članica Socijalno ekonomskog savjeta Crne Gore. Bila je predstavnica Crne Gore u Nadzornom odboru za ravnopravnost muškaraca i žena Savjeta Evrope (CDEG). Bila je članica STAR mreže svetskog učenja i članica Savjeta Gradskog pozorišta u Podgorici. Završila je obuku u Školi demokratskog razvoja u Poljskoj i kurs za ORT/USAID članove borda direktora NVO-a.

Aktivna je u radu Demokratske partije socijalista Crne Gore, te je u periodu 2007-2011. bila članica Predsjedništva DPS-a.

Dobitnica je nagrade Uvažena ambasadorka životne sredine regionalnog projekta  Bells koalicije.

Predsjednica je Savjeta osnovne škole »Milorad Musa Burzan« iz Podgorice.
Članica je Regionalne mreže žena za mir, bezbjednost i pravdu Jugoistočne Evrope.

Učesnica je velikog broja konferencija, seminara i okruglih stolova iz oblasti ljudskih prava i rodne ravnopravnosti.

Ljubomirka Mira Asović

Ljubomirka Mira Asović

Predsednik Lige ženskih birača u Crnoj Gori

Po obrazovanju Profesorka srpskohrvatskog jezika i jugoslovenskih književnosti. Tokom studentskih dana bavila se novinarstvom. Radi u Državnom arhivu Crne Gore, Arhivskom odsjeku u Nikšiću. Od 1998. godine aktivna u civilnom sektoru kao mirovnjakinja, predavačica, trenerica, konsultantkinja i facilitatorica. Osnivačica i predsjednica Lige žena glasača u Crnoj Gori. Do sada kao trenerica vodila preko 60 radionica i seminara za preko 1200 učesnika, i to: treninzi za razvoj civilnog sektora, za žene buduće političarke, za obuku posmatrača za građansko nadgledanje izbora, treninzi/obuke za žene liderice, treninzi/obuke Timova za razvoj, obrazovanje i liderstvo u akciji, treninzi Zelene agende i dr.

Kao međunarodna konsultantkinja za građansku participaciju i demokratizaciju lokalne uprave učestvovala u pilot programima Učešće građana u donošenje lokalnog budžeta i Primjena Zakona o porezima nad nepokretnostima.

Bila članica Savjeta javnog servisa Radio televizije Crne Gore u prvom mandatu Savjeta, u trajanju od pet godina. Članica savjeta postala kandidovanjem od strane crnogorskih nevladinih organizacija iz oblasti zaštite ljudskih prava (januar 2003 – decembar 2007).

Članica Nacionalnog savjeta za rodnu jednakost (imenovanje na izborima između predstavnica ženskog nevladinog sektora  – novembar 2005.).
Bila asistentkinja istraživačica na projektu Rodni barometar u Crnoj Gori – istraživanje društvenog položaja i kvaliteta života žena i muškaraca u Crnoj Gori u 2007. godini.

Bila asistentkinja i istraživačica na projektu Samohrani roditelji, čije aktivnosti su imale naučni karakter.

Članica REKOM-a (Regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima i drugim teškim povredama ljudskih prava u bivšoj  Jugoslaviji).

Slavica Striković

Slavica Striković

Članica upravnog odbora NVO Akcija žena, Crna Gora

Slavica Strikovic je rođena 1964. godine, diplomirala  elektrotehniku. Član je upravnog odbora NVO Akcija žena od oktobra 2003. godine. Predsednik je Komiteta za žene preduzetnike u Privrednoj komori Crne Gore. Takođe je član Odbora javnog servisa Radio Televizije Crna Gora. Bila je koordinator brojnih projekata sa fokusom na bezbednost i unapređenje prava žena na lokalnom, nacionalnom i regionalnom nivou. Autor je nekoliko radova o položaju žena u Crnoj Gori.