RŽLJIE Kosovo

Dr. Edita Tahiri Teuta Sahatqija Luljeta Vuniqi
Dr. Edita Tahiri

Dr. Edita Tahiri

Zamenik premijera i predsedavajuća RLŽ

Edita Tahiri (Predsedavajući RWL) je potpredsednik Vlade Republike Kosovo. Ona je istaknuti političar, diplomata i pregovarač, kao i činilac značajnih političkih promena na Kosovu i regionu od kraja hladnog rata. Bila je lider pokreta za nezavisnost Kosova, Demokratski savez Kosova (1991-1999), Ministar inostranih poslova Kosova (1991-2000) i pregovarač na konferenciji u Rambujeu (1999), konferenciji u Londonu (1992) i u svim ostalim mirovnim procesima pre rata. Njena politička filozofija se bazira na osnovne principe mira, demokratije, samoopredeljenja i političkoj jačanja žena širom sveta.

Diplomirala je na Harvardu i magistar je javne administracije, zvanje koje je stekla u školi Kennedy School of Government (2002). Kao odličan student je stekla titulu „KSG Stellar student of 2002“. Završila je doktorat 2011. godine,  a istraživanje se fokusiralo na „međunarodnu izgradnju države pod neizvesnim suverenitetom“. 2006/2007 godine je dobila stipendiju Fulbright Visiting Scholar za Univerzitet Johns Hopkins, gde je kao deo njenog doktorata Program za rešavanje konflikta, sprovela istraživanje o izgradnji države.

Trenutno je šef pregovaračkog tima u tekućem tehničkom dijalogu između Kosova i Srbije u kojem posreduje Evropska unija i koji je podržan od strane SAD. Takođe je i predsedavajući RLŽ (po drugi put izabrana od strane članica RLŽ).

Teuta Sahatqija

Teuta Sahatqija

Poslanik u Skupštini, prvi zamenik predsednika Komisije za ekonomski razvoj i Predsednik parlamentarne grupe žena

Gđa. Sahatqija je diplomirala elektrotehniku na Univerzitetu u Prištini kao jedan od najboljih studenata. Od 1999-2004  je bila vlasnik i direktor privatnog telekomunikacionog preduzeća u Đakovici. Od 1987-1999 je bila menadžer u kompjuterskom centru za proizvodnju prehrambenih proizvoda u Đakovici. U periodu 1985-1987 je radila kao inženjer u velikom tekstilnom preduzeću u Prizrenu. Učesnik i govornik na brojnim međunarodnim konferencijama kao što su Parlamentarnoj skupštini NATO-a, ekonomskom forumu Krinice, Rimu, itd. Takođe je bila član nekoliko parlamentarnih delegacija tokom poseta Parlamenata u Belgiji, Italiji, Švedskoj, Grčkoj, Španiji, itd. Njeno političko iskustvo je veoma opširno.

Od  2004-2005 je bila prvi predsednik političke partije ORA u Đakovici.
2005-2008 zamenik predsednika reformističke partije ORA. Od 2004-2007 je bila poslanik Skupštine, nakon tog je bila predsedavajuća Parlamentarne grupe ORA, član Parlamentarnog komiteta za ekonomiju, trgovinu, industriju, telekomuniakcije i saobraćaj, član Parlamentarnog komiteta za međunarodne odnose, član neformale Parlamentarne grupe žena. U periodu 2008-2010. godine gđa. Sahatqija je bila predsednik Reformističke partije ORA, dok je 2010. izabrana za  zamenika predsednika LDK.
Trenutno je poslanik Skupštine, prvi zamenik predsednika Komiteta za ekonomski razvoj i predsednik Parlamentarni klub žena.

Luljeta Vuniqi

Luljeta Vuniqi

Generalni direktor Kosovskog centra za ženske studije

Luljeta Vuniqi je osnivač i izvršni direktor Kosovskog centra za rodne studije (KGSC). Ona je dugo vremena bila Program menadžer ženskih programa, programa namenjenim manjinama, omladini i ljudskim pravima, u KFOS-u (Kosvska fondacija za otvoreno društvo), mreži Soros fondacije.

Ona je sociolog i vodi računa o tome da se projekti KGSC-a pokreću i sprovode pod nejnim nadzorom i rukovodstvom. Ona je igrala značajnu ulogu i bila aktivna u svim ženskim pokretima na Kosovu. Luljeta je jedan od osnivača Kosovske ženske mreže i Mreže ženskih organizacija iz zajednica Roma, Aškalija i Egipćana .

Članica je Odbora nekoliko lokalnih i međunarodnih organizacija, kao i Regionalnog lobija žena. Učestvovala je u mnoge programe, konferencije i obuke na lokalnom, regioanlnom i globalnom nivou.