Dokumentet ndërkombëtare

UNSCR 1325 mbi Gratë, Paqen dhe Sigurinë dhe Rezolutat 1820, 1888, 1889 dhe 1960

1325: https://undocs.org/S/RES/1325(2000)

1820: https://www.un.org/ruleoflaw/files/women_peace_security_resolution1820.pdf

1888: https://www.un.org/ruleoflaw/files/N0953446.pdf

1889: https://www.un.org/ruleoflaw/files/4acdd8512.pdf

1960: https://www.peacewomen.org/SCR-1960Konventa për eliminimin e të gjitha formave të diskriminimit ndaj grave (Anglisht)

https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cedaw.aspxDeklarata e Pekinit dhe Platforma për Veprim (Anglisht)

https://www.un.org/en/events/pastevents/pdfs/Beijing_Declaration_and_Platform_for_Action.pdfBE: Një Union i Barazisë: Strategjia e Barazisë Gjinore 2020-2025 (Anglisht)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0152&from=EN